مهندس شاملی چهارشنبه 97/1/29 ضمن بازدید از اداره شهرستان جلسه ای با کارمندان و کارشناسان برگزار نمود و به بررسی مسائل و مشکلات مطروحه پرداخت.
در این جلسه قادری مسئول اداره حفاظت و حمایت و شهابیان معاونت مرتع اداره کل همراهی نمودند
.


درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
فرم های الکترونیک