سال 1399: جهش تولید

کارشناس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نجف آباد  در این کلاس در مورد نحوه ی بهره برداری صحیح از گیاه گون را به بهره برداران و مجریان طرح آموزش داد.
مسعود عسگرزاده اعلام کرد مساحت عرصه ها برای بهره برداری تقریباً هشتصد و پنجاه هکتار می باشد که از این مساحت حدود 5/5 تن کتیرا برداشت می شود.
عسگرزاده در مورد برداشت کتیرا به چند مورد زیر اشاره کرد:
* بهره برداری گون های کتیرایی فقط روی بوته های سالم،شاداب و میان سال به بالا باید صورت گیرد.
* شکاف تیغ زنی در امتداد محور ریشه باشد و هرگز نباید تیغ زنی در جهت عموم بر محور ریشه انجام گیرو و تیغ زنی مورب نیز مجاز نمی باشد. و....
وی تأکید کردتهیه طرح به منزله مجوز بهره برداری نیست و در هرسال با توجه به مناسب بودن وضعیت پایه ها مجوز برداشت صادر می شود.
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
فرم های الکترونیک