سال 1399: جهش تولید
در جلسه توجیهی شوراهای اسلامی و دهیاران بخش مرکزی حقیقی رئیس اداره منابع طبیعی در خصوص ضرورت مراتب هوشیاری جهت کنترل و نظارت و شناسایی امحاء سطوح احتمالی زیر کشت گیاهان شاهدانه و خشخاش تأکید نمود.
وی افزود موضوع از طریق یگان حفاظت شهرستان رصد و قطعاً همکاری شوراهای اسلامی و دهیاران در شناسایی و معرفی موارد مطروحه کمک بسزایی در امحاء گیاهان مذکور دارد.
میرزایی بخشدارمرکزی نیز در تأیید سیاستهای اداره منابع طبیعی با تأکید بر همکاری حاضرین در جلسه و ارائه برنامه های خود در خصوص سایر موارد از جمله تصرفات اراضی ملی و... بحث و تبادل نظر شد.
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
فرم های الکترونیک