سال 1399: جهش تولید
 
بدلیل حجم بالای پیش بینی برنامه هفته منابع طبیعی در سال جاری و عدم تداخل برنامه ها تعداد 30 نفر همیاران طبیعت و 8 نفر از مروجین منابع طبیعی  از مدرسه ابتدایی نجف آباد اقدام به کاشت بذر بادام اسکوپاریا در مراتع اطراف شهر نمودند. در این مراسم رئیس اداره و کارشناس مربوطه با تأکید بر اهمیت حفظ و احیای پوشش گیاهی مراتع اطراف شهر از آنها به عنوان ریه های تنفسی شهر نامبرده است.

درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
فرم های الکترونیک